lten

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos švietimo ir  
mokslo ministro 2005 m. spalio  
29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcija) 
 
 
 
VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO ir PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 
 
 
I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas (toliau – Vaiko brandumas) įvertinimą. 
 
2. Vaiko brandumas vertinamas taikant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro standartizuotas ir adaptuotas metodikas. 
 
3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. 
 
 
II SKYRIUS 
VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS 
 
 4. Vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant: 
4.1. ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai; 
4.2. ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. 
 
5. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai ir kuris turi būti ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuris turi būti ugdomas pagal pradinio ugdymo programą, brandumas nėra vertinamas.  
 
6. Vaiko brandumą vertina pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų psichologai. Psichologui rekomendavus, pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų specialistai atlieka papildomus pažintinių, kalbinių gebėjimų vertinimus. 
 
7. Vaiko brandumas vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.  
 
8. Vaiko brandumas įvertinamas švietimo pagalbos tarnyboje arba pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, kuris ugdys vaiką pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą.  
 
9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus: 
9.1. prašymą; 
9.2. vaiko gimimo liudijimo kopiją; 
9.3. ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais; 
9.4. priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio  
ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais. 
 

10. Įvertinus Vaiko brandumą, parengiama Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvada-rekomendacija (Aprašo 2 priedas). 
 
11. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai). 
 
12. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas. 
 
13. Tėvai (globėjai), nesutinkantys su pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pateikta Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo išvada-rekomendacija, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui teikti prašymą (Aprašo 3 priedas) išnagrinėti atlikto Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo dokumentus. 
 

        Pastaba: Iškilus klausimams, skambinkite tel. 342253. 
            Psichologinės pagalbos skyriaus 
            vadovė D.Bortnikienė