lten

Tarnyboje atliekami vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas vertinimai nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Dokumentai priimami Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, Debreceno g. 41, nuo sausio 2 d. iki kovo 31 d.
   
   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173  "Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo.                   


 
ĮVERTINIMO TVARKA
 REGISTRAVIMAS
           
          Vykdomas nuo sausio 2 d. iki kovo 31 d.
          Registravimui reikalingi dokumentai:
            -  prašymas PPT direktoriui (prašymo forma);
            -  vaiko gimimo liudijimo kopija;
            -  vaiką ugdančio pedagogo rekomendacija, patvirtinta įstaigos vadovo.
     
          Kontaktiniai telefonai registravimui: 342 253 arba 8 699 10201.
 VERTINIMAS
        Vykdomas nuo balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 d.
Atvykstant į brandumo vertinimą, atsinešti auklėtojo užpildytą Galių ir sunkumų klausimyną (SDQ-Lit).
Vertinimo metu gali būti paprašyta sveikatos pažyma iš gydytojo t.y. laisvos formos pažyma apie persirgtas (turimas, chroniškas) sunkesnes ligas arba pažymos forma Nr.027-1/a, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 (LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-507 redakcija)